4 / 2014

AIDV COPORATION

ADD: 99 Truc Bach, Ba Dinh, Ha Noi

Tel    : (+84) 4.6672.77.99

Fax   : (+84) 4.3971.34.39

 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

**********

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**********

 

 

 

 

 

 

APARTMENT LEASE CONTRACT

HỢP ĐỒNG THUÊ CĂN HỘ  

Dowload:Rental Contract 400.doc

 

  Between / Giữa

The Lessor:

Mr(Ms).

ID card:

date of issued

Who is the legal owner of the premises No…

, 99 Truc Bach, Ba Dinh, Ha Noi.

Bên Cho Thuê:

Ông(bà): 

Số CMT:

cấp ngày:

Là chủ sở hữu hợp pháp căn hộ P…,

số 99 Trúc Bạch, Ba đình, Hà Nội

       

         And/ Và

The Lessee:

Mr(Ms).:  

Nationality:           

Passport number:

Date of issued:      

Bên Thuê:

Ông(bà):

Quốc tịch:

Số passport: 

Cấp ngày:    

 

 

Herein jointly referred to as the “Parties”

The Parties have agreed to sign this Lease Contract for use as residence of the apartment at Floor, No.99 Truc Bach, Ba Đinh, Ha Noi.

The Lessor will hand over the premises with furnishings and equipment listed in the attached Appendix 1 which the Lessee is entitled to use, in good condition and working order, normal wear and tear accepted.

 

Dưới đây được gọi là “ Các Bên”

Các Bên thoả thuận ký hợp đồng để thuê căn hộ này với mục đích để ở tại tầng … số nhà 99 Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội.

Bên Cho Thuê sẽ bàn giao cho Bên Thuê toàn quyền sử dụng căn hộ với đồ đạc và trang thiết bị được liệt kê đính kèm trong phụ lục 1 trong tình trạng tốt với những hao mòn có thể chấp nhận được

 

The specific purpose of use: for residence.

Mục đích sử dụng cụ thể: để ở.

1

Rent

 

Giá thuê

 

 

The Rent of such premises shall be payable in the amount of USD… (In word:…) per month.

* The rent is inclusive of:

 • Apartment containing the equipments and furnishings listed in Appendix 1
 • Cable TV;
 • Internet usage/ Wireless;
 • Tab- water;
 • Cleaning service (twice a week)
 • Security guard;

* This price is not inclusive:

 • Electricity;
 • Cloth Cleaning & Ironing;
 • Drinking - water;

 

Giá thuê phải trả cho căn nhà là …USD (Bằng chữ:…) mỗi tháng.

 

* Giá thuê trên bao gồm:

 • Căn hộ với những trang thiết bị liệt kê trong phụ lục 1;
 • Truyền hình cáp;
 • Phí sử dụng Internet/wifi;
 • Nước sinh hoạt;
 • Dịch vụ vệ sinh phòng (2 lần 1 tuần)
 • Bảo vệ;

* Giá thuê chưa bao gồm:

 • Điện;
 • Giặt & Là quần áo;
 • Nước uống;

 

 

2

Lease Term

Thời hạn thuê

 

Lease Term :.

Commencement Date:     

Expiry Date:       

Thời hạn thuê:

 Ngày bắt đầu:      

Ngày hết Hạn:    

 3

Extension Option

Yêu cầu gia hạn

 

After this Lease has expired, the Lessee has the option to renew this Lease Contract for a further period by giving 1 month notice before the Expiry Date; the rent shall be renegotiated for the renewal period based on the market price and the Premises’ conditions at that time.

 

 

Sau khi hợp đồng thuê hết thời hạn, Bên Thuê có ưu thế gia hạn hợp đồng thuê này bằng cách gửi thông báo bằng văn bản 1 tháng trước khi hết hạn hợp đồng; tiền thuê cho thời gian gia hạn hợp đồng sẽ được thoả thuận lại dựa trên giá thị trường và tình trạng của căn nhà tại thời điểm đó.

 

4

Method of Rental Payment

Phương thức thanh toán:

 

 • In cash or bank transfer to the Lessor’s bank account in U.S. dollars or equivalent in Vietnamese dong, based on the USD/VND exchange rate quoted by Vietcombank on the date that the payment is made.
 • Bằng tiền mặt, hoặc chuyển khoản  bằng tiền Đôla Mỹ hoặc tương đương với Đồng Việt Nam căn cứ trên tỷ giá ngoại hối giữa Đồng Việt Nam/Đôla Mỹ của Ngân hàng Vietcom bank vào thời điểm thanh toán.
 • The payment method: Party B will pay to Party A every  month of rent when Party B moves into the apartment.
 • Thanh toán: Bên B sẽ thanh toán cho Bên A... tháng một lần tiền thuê nhà khi Bên B chuyển đến Căn hộ.

5

Security Deposit

Tiền đặt cọc

 

The Lessee will pay to the Lessor for Security Deposit amounting of USD… (In word: …), upon signing of this Lease Contract.  The Security Deposit shall be returned by the Lessor to the Lessee upon termination of this Lease Contract.

Bên Thuê sẽ thanh toán cho Bên cho Thuê tiền đặt cọc, trị giá là …USD (Bằng chữ: …) sau khi ký kết Hợp Đồng này. Bên cho Thuê sẽ hoàn trả lại tiền đặt cọc cho Bên Thuê ngay sau khi chấm dứt Hợp Đồng Thuê.

 

6

 

Electricity: the electricity will be calculated on the number of kilowatt consumed by Leasor (which measure in electricity meter) multiple to the average price of VND… (the average price per kilowatt). Electricity shall be paid in monthly basis.

Tiền điện: tiền điện sẽ được tính dựa trên số lượng điện Bên Thuê tiêu thụ (đo trên công tơ điện riêng của phòng) nhân với …VND (giá điện trung bình trên 01 KW). Tiền điện sẽ được thanh toán theo tháng.

7

Both Parties mutually agree to undertake the following responsibilities

Hai Bên Cam Kết Thực Hiện Trách Nhiệm Dưới Đây

 

 

 

A.Responsibilities of the Lessor

1.To hand over the premises with equipment and furnishings listed in Appendix 1 attached to this Lease Contract to the Lessee on the Commencement Date of the Lease Term in good condition and working order;

2.To pay all the utility charges (Electricity, water, telephone cost and other such charges) for the premises before the hand over of the premises;

3.To guarantee the full, quiet and separate use of the premises by the Lessee;

4.To promptly repair at the Lessor’s own expense all damages relating to the premises (such as but not limited to leakage, floor, foundation, walls and roof, electricity appliances & fittings and water systems) as requested by the Lessee (except damages caused by misuse or willful misconduct of the lessee or a third party allowed access to the premises);

5.All repairs are to be made within 1 week from the date of receipt of the Lessee’s request for the repairs failing which the Lessee shall be entitled but is not obliged to repair the damage without further notice to the Lessor. If the Lessee repairs the damage, the Lessee shall claim the costs of repair from the Lessor or automatically deduct the costs from the rental payment. To compensate the Lessee any physical and material damage caused by corruption of the apartment in consequence of the Lessor’s delay in repairing the apartment after receipt the request from the Lessee;

6.To allow the Lessee to install extra furniture and equipment as the requirement from the Lessee;

7.To apply for and or maintain the specified lease permit (House Leasing Permit), following Vietnamese law, for the Lease Term plus any extensions exercised in accordance with this Lease Contract. To register the temporary residence of Lessee to the local authority in abiding strictly by the Regulations, and to provide the Lessee with the relevant certificate.

 

A.Trách Nhiệm Của Bên Cho Thuê:

1.Bàn giao căn hộ và trang thiết bị tiện nghi được liệt kê trong phụ lục 1 đính kèm theo Hợp Đồng này trong tình trạng hoạt động tốt cho Bên Thuê vào ngày bắt đầu của Thời Hạn Thuê.

 

2.Thanh toán hết các khoản phí tiện ích cho căn hộ (tiền điện, nước, điện thoại và các phí khác) trước ngày giao căn hộ.

3.Bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn, yên tĩnh và riêng biệt của Bên Thuê khi sử dụng căn hộ.

4.Sửa chữa kịp thời tất cả hư hỏng liên quan đến cấu trúc căn nhà (như, nhưng không giới hạn, dột, sàn, nền móng, tường và mái,thiết bị điện và lắp ráp điện và hệ thống điện nước) theo yêu cầu của Bên Thuê (ngoại trừ những hư hỏng do Bên Thuê gây ra do việc cố ý hoặc sử dụng sai mục đích của Bên Thuê hoặc gây ra bởi bên thứ 3 được cho phép vào căn hộ) 

5.Tất cả các sửa chữa được thực hiện trong vòng 1 tuần kể từ ngày nhận được yêu cầu từ Bên Thuê. Nếu không Bên Thuê sẽ có quyền sửa chữa những hư hỏng này mà không thông báo thêm cho Bên Cho Thuê. Nếu Bên Thuê sửa chữa những hư hỏng này thì Bên Thuê sẽ yêu cầu Bên Cho Thuê thanh toán chi phí sửa chữa hoặc tự động khấu trừ vào Tiền thuê phải trả. Bồi thường thiệt hại về vật chất và sức khỏe cho bên thuê trong trường hợp 1 phần hay toàn bộ căn hộ bị vỡ, bị gãy hoặc bị sụp đổ do bên cho thuê không bảo dưỡng định kỳ hoặc/và kịp thời theo yêu cầu sửa chữa từ Bên Thuê.

6.Cho bên thuê được toàn quyền sử dụng căn hộ, lắp đặt nội thất và thiết bị bổ sung cho căn hộ theo yêu cầu sử dụng

7.Có trách nhiệm xin cấp và/hoặc duy trì Giấy phép cho người nước ngoài thuê nhà, theo qui định của luật pháp Việt Nam, đối với thời hạn thuê nhà và gia hạn thuê nhà theo hợp đồng thuê nhà. Có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký tạm trú cho Bên Thuê theo đúng quy định và cung cấp cho Bên Thuê những chứng nhận liên quan.

 

 

 

 

B.Responsibilities of the Lessee

1.To pay the Rent on time;

2.To use the premises for the residential purpose only and not for any activities deemed illegal under the Vietnam’s laws. Any renovation which is needed to satisfy the Lessee’s own requirements must be subject to the written consent of the Lessor and must comply with the regulations on the capital construction of Vietnam.

 

3.To be responsible for protecting all his own personal properties. The Lessee takes full responsibility to give due care to the apartment and equipment and furnishings listed in the attached Appendix 1. In case of any damage, by the Lessee’s fault or by a third party who is allowed access to the premises except by unlawful or forceful entry such as theft or robbery, the Lessee shall be responsible to compensate for the cost of necessary repair or replacement (normal tear and wear accepted);

4.  The lessee is not allowed to let others to       stay over night, if he does not inform and show the identification or passport in advance to the lessor;

 

5.To comply with the regulations on fire prevention and the general protection of sanitation, environment, order and security, within residential areas;

 

6.  Not to be entitled to transfer this Lease        Contract or to sublease the premises to another lessee.

 

B.Trách nhiệm của Bên Thuê: 

1.Thanh toán tiền thuê đúng kỳ hạn

2.Sử dụng nhà phù hợp với mục đích để ở và không cho bất cứ mục đích nào được cho rằng bất hợp pháp đối với luật Việt Nam. Bất cứ việc sửa chữa hoặc cải tạo căn nhà cho mục đích sử dụng của mình, phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bên Cho Thuê và phải tuân theo những qui định về xây dựng của luật pháp Việt Nam

 

3.Chịu mọi trách nhiệm trong việc bảo vệ tài sản, đồ đạc cá nhân. Chịu hoàn toàn trách nhiệm sử dụng và bảo quản nội thất và trang thiết bị trong căn hộ như trong Phụ Lục 1. Chịu trách nhiệm bồi thường nếu những hỏng hóc và mất mát được gây ra do lỗi cố ý của Bên Thuê hoặc bởi bên thứ 3 được cho phép vào bởi Bên Thuê ngoại trừ trường hợp vào căn hộ bất hợp pháp như trộm cắp (Chấp nhận những hao mòn thông thường)

 

 

4. Bên thuê không được cho người khác ở lại qua đêm mà không báo trước cho bên cho thuê đồng thời phải xuất trình giấy tờ tuỳ thân của người tạm trú.

 

5. Tuân thủ các qui định về phòng cháy chữa cháy, các qui định chung về vệ sinh, môi trường, trật tự an ninh trong khu vực cư trú.

 

6.Không được chuyển nhượng hợp đồng thuê này hoặc không được cho thuê lại căn nhà cho những người khác.

 

8

Termination of the Lease Contract

Chấm Dứt Hợp Đồng Thuê

 

The lease shall be terminated without compensation in the following circumstances:

1.      Upon expiry of the lease.

2.      Upon the premises being demolished in accordance with a decision of a competent authority.

3.      In case of Force Majeure (Act of God,              earthquake, flood, war or riot), the Security Deposit and unused portion of advance rents shall be returned to the Lessee by the Lessor within 05 days from the date of receiving notice from the Lessee for the return of the  sum.

4.      If one party wants to terminate the contract before expiry of lease, he needs to inform the other party 1 month in advance.  Any remaining pre-paid rent will be returned to Party B pro-rated.

5.      01 month before the expiry of this contract, Party B should inform Party A in writing of the termination of the contract. Upon the expiry of the contract, If Party B would like to renew the contract, two parties shall discuss and Party B will be given the priority for the renewal.

a.In case of events: article 7.1, 7.2, 7.3 & 7.4 the lease can be terminated without any compensation from any party and Party A will return the deposit to Party B. Party B, in this time will pay completely all bills before getting back the deposit.

 

b.In case article 7.5 two parties shall negotiate and agree before terminating the lease contract.

 

c.If one of two parties terminates the lease out of above cases (article 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 and 7.5); or violates any articles of the contract, will pay to other party a month money of rent or  loss the deposit.

 

 

 

 

 

Việc chấm dứt hợp đồng thuê căn hộ mà không bị bồi thư­­ờng đư­­ợc thực hiện trong các trường hợp sau:

1.      Hợp Đồng hết thời hạn giá trị.

2.      Căn hộ bị phá dỡ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

3.      Trường hợp Bất Khả Kháng: Thiên tai, lũ lụt, chiến tranh. Bên Cho Thuê sẽ hoàn trả lại Bên Thuê đầy đủ toàn bộ số tiền đặt cọc và khoản tiền thuê nhà đã trả trước còn lại không sử dụng trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận được thông báo từ Bên Thuê.

 

4.      Nếu một bên muốn chấm dứt hợp đồng, bên muốn chấm dứt phải thông báo trước cho bên kia 1 tháng. Bất cứ khoản tiền nào đã trả trước còn lại chưa dùng đến sẽ được hoàn lại cho bên B theo tỷ lệ.

 

5.      01 tháng tr­ước khi hợp đồng hết hạn, Bên B thông báo cho Bên A bằng văn bản về việc chấm dứt hợp đồng. Khi hết hạn hợp đồng, nếu Bên B muốn tiếp tục thuê thì hai bên sẽ cùng bàn bạc về việc gia hạn hợp đồng và Bên B sẽ đ­ược ư­­u tiên gia hạn.

a.Trong các trường hợp 7.1, 7.2, 7.3 và 7.4  hai bên có quyền chấm dứt hợp đồng thuê mà không phải bồi thường bất cứ các khoản tiền nào cho bên kia và Bên A sẽ hoàn lại tiền đặt cọc cho Bên B; Bên B phải thanh toán đầy đủ tất cả các hoá đơn trước khi nhận lại tiền đặt cọc.

 

b.Trong trường hợp 7.5, hai bên sẽ thoả thuận và thống nhất trước khi chấm dứt hợp đồng.

 

c. Nếu một trong hai bên chấm dứt hợp đồng mà không thuộc các điều khoản trên ( Điều 7.1;  7.2; 7.3, 7.4 và 7.5), hoặc vi phạm các điều khoản của hợp đồng này, thì sẽ phải trả cho bên kia một tháng tiền thuê căn hộ hay mất tiền đặt cọc.

 

 

 

 

8

Commitments by both Parties

Cam Kết Của Hai Bên

 

 

1.This Lease Contract shall be properly implemented upon execution by both parties.  If there arises any dispute, or either party breaches this Lease Contract, both parties will try to amicably settle the dispute. If both parties cannot reach any settlement in this Contract the matter shall be brought before the Hanoi Court for judgment.

2.Any amendment, annulment or change to one or more articles of this Lease Contract, must be agreed in writing by both Parties.

1.Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ bản hợp đồng đã ký. Trong trường hợp có tranh chấp hoặc 1 bên vi phạm hợp đồng, Sự việc sẽ được giải quyết qua hoà giải và thương lượng. Trường hợp các bên không tìm được giải pháp trong hợp đồng này, sự việc sẽ được chuyển tới Toà Án Thành Phố Hà Nội xét xử.

2.Mọi chỉnh sửa, bãi bỏ hoặc thay đổi một hay nhiều điều khoản của hợp đồng phải được Hai Bên chấp thuận bằng văn bản.

 

 

3.All notices to be sent under this Lease Contract will be sent to address or the facsimile no of the parties in the contract.

 

The notices will be deemed to be received, if sent by post, within 05 days from the date of the certificate of posting or, if sent by facsimile immediately on the date of the facsimile report confirming the transmission.

Each party must promptly notify the other party of its address and facsimile number if any changes occur

3.Tất cả các thông báo cần gửi theo các điều khoản của Hợp đồng này sẽ được gửi tới địa chỉ hoặc fax tới số fax được nêu trong Hợp đồng.

Những thông báo này sẽ coi như được nhận sau 5 ngày kể từ ngày gửi nếu gửi bằng bưu điện (tính theo dấu bưu điện), hoặc nhận được ngay trong ngày nếu chuyển bằng fax

Mỗi bên sẽ thông báo sớm nhất cho bên kia nếu có sự thay đổi địa chỉ hoặc số fax.

 

 

4.This Lease Contract is made in two (02) copies with equal validity.  Each party keeps one copy. The contract is valid upon signature of the parties.

 

4.Hợp đồng này được thành lập thành hai bản có cùng giá trị như nhau. Mỗi Bên giữ một bản. Hợp đồng thuê này có hiệu lực kể từ ngày hợp đồng được ký.

 

 

5.The Vietnamese version of this Lease Contract will be referred to if there is any dispute.

5.Phiên bản Tiếng Việt của hợp đồng này sẽ được tham khảo, đối chiếu nếu xảy ra tranh chấp

 

ON BEHALF OF THE LESSOR

BÊN CHO THUÊ

 

 

 

 

 

 Date/Ngày:

ON BEHALF OF THE LESSEE

BÊN THUÊ

 

 

 

 

 

Date/Ngày: