4 / 2014

AIDV COPORATION

ADD: 99 Truc Bach, Ba Dinh, Ha Noi

Tel    : (+84) 4.6672.77.99

Fax   : (+84) 4.3971.34.39

99 TRUC BACH BUILDING

LEASE AGREEMENT

 

Link download Deposit 400.doc

  

  

Giấy biên nhận tiền đặt cọc  thuê nhà

 

Bên cho thuê (bên A):

Ông(bà):

Số CMT:

Cấp ngày:

Là chủ sở hữu hợp phỏp căn hộ số … tại số nhà 99 Trỳc Bạch, Ba Đỡnh, Hà Nội

Bên cho thuê đã nhận đủ tiền đặt cọc cho việc thuê căn nhà nói trên của:

Bên thuê (Bên B):

Ông(bà):

Quốc tịch:   

Số passport: 

Cấp ngày:    

Tổng số tiền đặt cọc:..

Bằng chữ:

Hai bên cam kết thực hiện thoả thuận thuê và cho thuê căn hộ trên. Nếu bên nào vi phạm thoả thuận này thì bên vi phạm sẽ phải bồi thường cho bên kia số tiền tương đương số tiền đã đặt cọc trên.

Biên bản đặt cọc này được làm thành 02 bản gốc và có  cùng nội dung và hiệu lực pháp lý như nhau. Chủ nhà giữ một bản và bên thuê giữ một bản.

 

 

 

Hà Nội ngày     tháng   năm 2015   

 

Bên cho thuê

Bên thuê

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         The Receipt for money deposit

 

The lessor (party A):

Mr(Ms).

ID card: 

date of issued: 

Who is the legal owner of apartment No…at No. 99 Truc Bach, Ba Dinh, Ha Noi.

The lessor has received the deposit sum for the renting of the above house from:

The lessee (party B):

Mr(Ms). :

Nationality: 

Passport number:

Date of issued:     

Total Deposit Amount:

Words:

Two parties have agreed on the rent and lease of the above apartment. If any party violates the agreement should compensate other party the money equal to this deposit.

This receipt is made in  02 originals  copies (in English & in Vietnamese) with the same  content and legal value. The lessor and the lessee keep 01 copy.                                      

 

 

Ha Noi, Date:      Nov. 2015

 

          The lessor

           

            The lessee