/ 2015

AIDV COPORATION

ADD: 99 Truc Bach, Ba Dinh, Ha Noi

Tel    : (+84) 4.6672.77.99

Fax   : (+84) 4.3971.34.39

99 TRUC BACH BUILDING

LEASE AGREEMENT

 

Link download:Receipt for renting of property 400.doc

  

  

Giấy biên nhận trả tiền thuê nhà

 

Bên cho thuê (bên A):

Ông(bà):

Số CMT:

Cấp ngày:

Là chủ sở hữu hợp pháp căn hộ số … tại số nhà 99 Trỳc Bạch, Ba Đình, Hà Nội

Bên cho thuê đã nhận số tiền cho thuê căn hộ nói trên của:

Bên thuê (Bên B):

Ông(bà):

Quốc tịch:   

Số passport: 

Cấp ngày:    

Tổng số tiền trả:..

Bằng chữ:

Số tiền thuê này được trả cho thời gian thuê nhà ... tháng, tính từ ngày.../.../2015 đến ngày.../.../...

 

Giấy biên nhận này được lập thành 02 bản gốc (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) có cùng nội dung và hiệu lực pháp lý. Mỗi bên giữ một bản gốc.

 

Nôi dung của giấy biên nhận này đã được hai bên hiểu rõ hoặc đã được dịch để hai bên hiểu rõ. 

 

 

Hà Nội ngày     tháng   năm 2015   

 

Bên cho thuê

Bên thuê

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         The Receipt for renting of property

 

The lessor (party A):

Mr(Ms).

ID card: 

date of issued: 

Who is the legal owner of apartment No…at No. 99 Truc Bach, Ba Dinh, Ha Noi.

The lessor has received the rental charges for the renting of above property from:

The lessee (party B):

Mr(Ms). :

Nationality: 

Passport number:

Date of issued:     

Total Deposit Amount:

Words:

This money is the rental charges for: ...months, be caculated from .../../2015 to .../../..

 

This receipt is made into 02 original (in English & in Vietnamese) with the same content and legal value. Each party keeps 01 original.

 

This receipt is fully understood or interpreted by the Lessor and the Lessee.

 

 

Ha Noi, Date:      Nov. 2015

 

          The lessor

           

            The lessee