Công trình: Cơ sở doanh trại trung đoàn 375

Thông tin chi tiết